as Gaeilge English version
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano,
abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę,
do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen


Jak modlić się różańcem

Rozpoczynamy różaniec odmawiając 'Wierzę w Boga' oraz 'Ojcze nasz', 3 'Zdrowaś Mario' i 'Chwała Ojcu' na paciorkach połączonych z krzyżykiem, które ofiarujemy w intencjach Papieża. Następnie przechodzimy do rozważania poszczególnych tajemnic (znanych pod nazwą 'dziesiątek', gdyż na każdą z nich składa się 10 'Zdrowaś Mario'). Rozpoczynamy od zapowiedzi danej tajemnicy, a następnie odmawiamy 1 'Ojcze nasz', 10 'Zdrowaś Mario' i 1 'Chwała Ojcu'. Na zakończenie tajemnicy możemy dodać modlitwę fatimską. I tak modlimy się kolejnymi tajemnicami różańcowymi. Na koniec możemy odmówić 'Witaj Królowo'. Zobacz: 'Modlitwa Różańcowa'.

Różaniec jest modlitwą, w czasie której rozmyślamy nad tajemnicami życia Chrystusa. Na cały różaniec składają się 4 części tajemnic: tajemnice radosne, tajemnice światła, tajemnice bolesne i tajemnice chwalebne. Poszczególne tajemnice są przypisane do kolejnych dni tygodnia w następujący sposób:

Tajemnice Radosne - modlimy się nimi w poniedziałek i w sobotę

  1 - Zwiastowanie - Anioł Gabriel zwiastuje Maryi, że zostanie Matką Jezusa (Łukasz 1)


  2 - Nawiedzenie św. Elżbiety - Maryja udaje się do Elżbiety, która zdumiewa się jej wiarą: 'Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa, powiedziane ci od Pana.' (Łukasz 1)

  3 - Narodzenie Jezusa - Maryja rodzi Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. (Łukasz 2)

  4 - Ofiarowanie Jezusa w świątyni - Maryja i Józef ofiarowują Jezusa Bogu, a Symeon przepowiada miecz boleści, który przeniknie serce Maryi. (Łukasz 2)

  5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni - Po trzech dniach Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni, słuchającego i zadającego pytania uczonym w Piśmie. (Łukasz 2)

Do góry

Tajemnice Światła - modlimy się nimi we czwartek

  1 - Chrzest Jezusa w Jordanie - Jezus zostaje ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Duch Święty zstępuje na Niego i głos Ojca mówi: 'To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.' (Mateusz 3:13-16)

  2 - Objawienie mocy Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej - Jezus zmienia wodę w wino. Pozwala, aby Jego moc została objawiona, a Jego uczniowie uwierzyli w Niego. (Jan 2:1-11)

  3 - Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia - Jezus zwiastuje królestwo Boże i czyni wiele znaków oraz cudów, aby ludzie nawrócili się i uwierzyli w Dobrą Nowinę. (Marek 1:14-15)

  4 - Przemienie na górze Tabor - Jezus objawia swoją boską chwałę. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. Bóg Ojciec ogłasza, że Jezus jest Jego Synem Umiłowanym i mówi: Jego słuchajcie.' (Mateusz 17:1-9)

  5 - Ustanowienie Eucharystii - Jezus daje nam Swoje Ciało i Swoją Krew, aby być Realnie Obecny z nami oraz by nas karmić i umacniać w naszej ziemskiej pielgrzymce. (Mateusz 26:17-29)

Do góry

Tajemnice Bolesne - modlimy się nimi we wtorek i w piątek

  1 - Modlitwa Jezusa w Ogrójcu - Jezus modli się w Getsemani, aby kielich cierpienia został Mu zabrany. Jednak w miłości poddaje się całkowicie Woli Ojca. (Mateusz 26:36-56)

  2 - Biczowanie Jezusa - Jezus jest biczowany aż do krwi. (Mateusz 27:26)

  3 - Cierniem ukoronowanie Jezusa - Jezus zabrany przez żołnierzy i odziany w purpurę, jest wyszydzany, pogardzany i ukoronowany koroną z cierni.(Mateusz 27:27-30)

  4 - Dźwiganie krzyża - Jezus dźwiga krzyż - narzędzie swej śmierci, całą drogę, aż do Kalwarii. W drodze spotyka swoją Matkę, a Szymon z Cyreny pomaga Mu w niesieniu krzyża. (Łukasz 23)

  5 - Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu - Jezus jest przybity do krzyża. Z krzyża daje nam Swoją Matkę mówiąc: 'Oto Matka twoja'. (Jan 19: 18-30)

Do góry

Tajemnice Chwalebne - modlimy się nimi we środę i w niedzielę

  1 - Zmartwychwstanie Jezusa - 'Ja Jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie.' Jezus po trzech dniach powstał z martwych. (Mateusz 28)

  2 - Wniebowstąpienie Jezusa - Po objawieniu się swoim uczniom w uwielbionym ciele, Jezus wraca triumfujący do Ojca. (Ł 24:50-51)

  3 - Zesłanie Ducha Świętego - Gdy uczniowie modlili się razem z Maryją, Duch Święty zstąpił na nich pod postaciami ognistych języków i dał im moc do głoszenia Dobrej Nowiny. (Dzieje Apostolskie 2:1-13)

  4 - Wniebowzięcie Maryi - Maryja została wzięta z duszą i ciałem do nieba.

  5 - Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi - Maryja, Córka Ojca niebieskiego, Matka Syna Bożego i Oblubienica Ducha Świętego, jest ukoronowania na Królową Nieba i Ziemi.

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie