as Gaeilge English version
Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz, nie przebaczy wam waszych przewinień.

Mateusz 6: 6-15


Lectio Divina - Modlitwa Słowem Bożym

Modlitwa Słowem Bożym jest szczególnie cenną formą modlitwy. Jest ona dialogiem pomiędzy Słowem, (którym jest Jezus), a tobą. Jak mówi List do Hebrajczyków, "żywe jest bowiem słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ciała, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca." 2
Kiedy pozwalamy, aby tajemnica Słowa Bożego przenikała nasze serce, wtedy możemy doświadczyć szczególnego działania łaski. Warto więc poświęcić czas na tę właśnie modlitwę.

Jeśli chcesz otrzymać propozycję kilku znanych fragmentów Pisma Świętego, zobacz: "Najbardziej znane fragmenty z Pisma Świętego."

Poniżej podajemy trzy metody modlitwy Słowem Bożym. Oto one:


Metoda 1: Lectio Divina

Jest to tradycyjna metoda modlitwy, która rozwinęła się w środowisku monastycznym. Zawiera ona 4 etapy: Czytanie (Lectio), Medytację (Meditatio), Modlitwę ( Oratio) i Kontemplację (Contemplatio).

Lectio Divina oznacza coś więcej niż tylko czytanie i studiowanie Pisma Świętego. Jest to spotkanie w wierze i w miłości ze Słowem Boga. Jeżeli możesz poświęcić 20 do 30 min każdego dnia na to, na pewno doświadczysz wielu owoców. W miarę jak będą się rozwijały twoje umiejętności refleksji nad tymi tekstami, pamiętaj, że nie musisz zgłębić całego tekstu w ciągu jednego dnia. Możesz wracać do tekstu wiele razy.

Do góry

Metoda 2: Wykorzystanie Słowa Bożego jako modlitewnej mantry

Mantrą jest tu "modlitewne słowo", czyli jakieś konkretne słowo lub zdanie z Pisma Świętego, które możemy używać stale, i które pomaga nam trwać w obecności Boga. Jest bardzo popularny sposób modlitwy na Wschodzie. Polega on na wybraniu konkretnego słowa z Pisma Świętego (np. "Bóg", "Abba, Ojcze", "Miłość", "Pocieszyciel") i noszeniu go w swoim sercu, rozmyślaniu nad nim. Można się tu posłużyć także całym zdaniem (np. "Bóg jest miłością", "Miłuję Cię, Panie, mocy moja", "Tylko w Bogu spoczywa dusza moja", "Nie lękajcie się"). Posługując się w ten sposób słowem z Pisma Świętego, przynosisz do twojej duszy moc Słowa Bożego, którym jest sam Jezus. Słowo ma swoją wewnętrzną dynamikę, a noszone w sercu - wzrasta w nas i kształtuje nasze wnętrze. Ten sposób modlitwy jest szczególnie odpowiedni dla bardzo zajętych osób, gdyż można z niego korzystać w każdym czasie. Wybranym słowem możesz się posługiwać w czasie modlitwy, ale też gdy pracujesz, gdy czekasz na autobus, podróżujesz pociągiem itd. Możemy powracać do niego o każdej porze.

Do góry

Metoda 3: Modlitwa Psalmami

Jest to bardzo dobry sposób modlitwy. W Psalmach możemy odnaleźć każde ludzkie uczucie, stąd nie jest trudno znaleźć psalm odpowiadający naszemu nastrojowi. Również sam Jezus modlił się psalmami, a że były Mu one bardzo drogie poznajemy po tym, jak często je cytował (np. Mt 21:16; Łk 4:10). Nawet wtedy, gdy Jezus umierał na krzyżu modlił się słowami psalmu. Psalmy są szczególną pomocą kiedy trudno jest nam znaleźć własne słowa modlitwy. Możemy być pewni, że w nich zawsze znajdziemy coś, co będzie korespondowało z potrzebą naszego serca.
Popatrzmy np. na Psalm 138(139), który rozpoczyna się słowami
"Przenikasz i znasz mnie, Panie,
Ty wiesz, kiedy siedzą i wstaję."


Już ten pierwszy werset pomaga nam stanąć w obecności Boga, który jest zawsze z nami. Stajemy się bardziej świadomi, że On jest blisko nas, blisko wszystkiego co, nas dotyczy, i że zna nas lepiej niż my samych siebie. Do modlitwy psalmami możesz wykorzystać umieszczone powyżej metody modlitwy, które idealnie pasują do tego rodzaju modlitwy.
Aby znaleźć propozycje psalmów - zobacz:
"Psalmy pomocne w różnych stanach ducha."

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie