as Gaeilge English version
Panie Jezu Chryste, który jesteś, który byłeś, i który przychodzisz, modlimy się o cnotę nadziei, która pośród prób i ciemności tego świata, pomoże naszym sercom trwać w zawierzeniu Tobie, który rządzisz całym wszechświatem. Niech Twoja łaska ożywia nas, wzmacnia nas i towarzyszy nam w oczekiwaniu na Twoje przyjcie w chwale.
Amen

David Bennett


Modlitwa wstawiennicza w Adwencie

się być nocne zakupy i ciągłe imprezy. Tym bardziej trzeba nam dziękować naszemu Ojcu Niebieskiemu za powołanie nas do życia w świetle Jego łaski i za udzielenie nam daru wiary, która pozwala przygotować nam serca , dusze i umysły na przyjście naszego Zbawiciela.

Aby móc dzielić ten dar z innymi, chcemy być blisko tych, którzy nie mając wiary żyją w ciemnościach, doświadczają pustki , a nawet rozpaczy. Pragniemy , aby również oni otrzymali światło wiary i doświadczyli miłości oraz pokoju, który daje Bóg, i by w czasie tegorocznych Świąt poznali prawdziwą radość z przyjścia Pana.

Zapraszamy Cię więc do duchowej wędrówki z poszczególnymi osobami bądź z grupami osób, w czasie której będziemy ich powierzać Bogu, modląc się słowami zaczerpniętymi z Pisma Świętego lub z Liturgii Adwentowej.

W czasie tego Adwentu będę towarzyszył w modlitwie ludziom, którzy nie wierzą bądź nie praktykują swojej wiary i w czasie Świąt nie dołączą do wspólnoty Kościoła, zgromadzonej na świętowaniu Bożego Narodzenia. Będę szczególnie pamiętał o kapłanach i osobach konsekrowanych, które odeszły z Kościoła.
"„Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana, Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem.”" (Ps121)

W czasie tego Adwentu podejmuję duchową wędrówkę z tymi, którzy cierpią z powodu uzależnień oraz z ich rodzinami, modląc się o to, by Boska Miłość Jezusa zakrólowała w ich sercach, i aby otrzymali łaskę pokonania swego uzależnienia.
"„Okaż nam Panie miłosierdzie Twoje.”" (Alleluja)

W czasie tego Adwentu będę towarzyszył w modlitwie ludziom, których życie zostało oddane szatanowi prosząc, aby łaska Boga przeniknęła ich serca, uzdalniając ich do nawrócenia i powrotu do życia światłości Pana.
"„Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana.”" (Iz 2)

W czasie tego Adwentu będę towarzyszył modlitwą młodym osobom, które nie poznały orędzia, które przynosi Narodzenie Jezusa oraz nie doświadczyły radości i pokoju, które płyną od Niego. Będę modlił się za nie, zwłaszcza wtedy , gdy będą brać udział w nocnych imprezach, aby byli uchronieni od przemocy, rodzącej się z nadużywania alkoholu, brania narkotyków i rozwiązłego życia.
"„Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień.”" (Rz 13)

W czasie tego Adwentu będę blisko rodzin, które zostały zranione rozpadem i niewiernością. Będę modlił się, aby wartość rodziny była chroniona podczas okresu karnawału, i aby dzieci, którym brakuje miłości we własnych rodzinach, mogły doświadczyć szczególnej miłości Dzieciątka Jezus.
"„Nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.”" (Rz 13)

W czasie tego Adwentu będę towarzyszył w modlitwie tym ,którzy opłakują swych bliskich, którzy odeszli do Pana w czasie okresu Bożego Narodzenia. W tym okresie szczególnej świątecznej atmosfery, prosimy Cię Jezu, abyś udzielił im łaski pociechy i umocnienia nadziei.
"Ze względu na moich braci i przyjaciół będę wołał: „Pokój z Tobą.”" (Ps 121)

W czasie tego Adwentu będę towarzyszył modlitwą tym ,którzy cierpią na depresję oraz ich rodzinom, a w szczególności tym, którzy zamierzają odebrać sobie życie. Będę prosił , aby łaska Boga przeniknęła ich ciemności, docierając do ich serc i przynosząc im nadzieję i potrzebną siłę.
"„I daj nam Twoją zbawczą pomoc.” (Alleluja)"

W czasie tego Adwentu będę blisko tych, którzy będą przeżywać Święta z dala od swoich rodzin, więźniów, uchodźców i imigrantów, prosząc, aby otrzymali pokój serca i siłę do zniesienia rozłąki.
"„Ze względu na moich braci i przyjaciół, będę wołał: „Pokój z Tobą.”" (Ps 121)

W czasie tego Adwentu będę towarzyszył kapłanom oraz osobom konsekrowanym, które nie są duchowo przygotowani do Świąt Bożego Narodzenia. Modlę się Jezu, abyś Ty na nowo rozpalił płomień miłości i wiary w ich sercach, aby ci, którzy są powierzeni ich opiece, odczuli Twoją miłość i doświadczyli Twojej żywej obecności w nich.
"„Ze względu na dom Izraela, modlę się o dobro dla ciebie.”" (Ps 121)

W czasie tego Adwentu będę towarzyszył modlitwą tym, którzy cierpią z powodu nieuleczalnej choroby oraz ich rodzinom, aby przyjęli wolę Boga względem ich życia. Niech Bóg da im zdrowie i pokój, aby mogli przeżyć czas Świąt w radości i wdzięczności.
"„Do Ciebie Boże wznoszę moją duszę, Tobie ufam.”" (Antyfona na Wejście)

W czasie tego Adwentu podejmuję duchową wędrówkę z tymi, którzy zostali zranieni przez aborcję oraz z tymi, którzy rozważają możliwość aborcji. Będę prosił, aby narodziny naszego Zbawiciela dotknęły i uzdrowiły ich życie oraz dały moc do przyjęcia poczętego dziecka.
"„Niech Chrystus znajdzie nas czuwających na modlitwie i oczekujących Jego przyjścia.”" (Kolekta)

W czasie tego Adwentu będę towarzyszył modlitwą rodzinom, szczególnie zaś dzieciom, które żyją w lęku przed nadużyciami seksualnymi w swojej rodzinie.
Będę prosił, aby narodziny Jezusa przyniosły im nadzieję , której potrzebują, by szukać pomocy i aby miłość Jezusa przyniosła uzdrowienie ich tak bardzo poranionemu życiu.
"„Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa.”" (Rz 13)

W czasie tego Adwentu podejmuję duchową wędrówkę z tymi, którzy umrą w czasie tegorocznych Świąt. Będę prosił Jezusa, aby ich dusze były gotowe do wejścia do Nieba, i aby ogarnęło ich Miłosierdzie Boże.
"„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.”" (Mt 24)

W czasie tego Adwentu będę towarzyszył w modlitwie tym, którzy atakują wiarę, szczególnie zaś z tym, którzy zostali zranieni przez Kościół, prosząc, aby ci umysły, serca zostały oświecone Prawdą, i aby Kościół rozpoznawał miejsca, które potrzebują uzdrowienia i pojednania.
"„Umocnij w nas pragnienia czynienia dobra.”" (Kolekta)

W czasie tego Adwentu będę towarzyszył modlitwą ludziom, którzy czas tegorocznych Świąt będą przeżywać w samotności, prosząc, aby orędzie miłości, które przynosi Dzieciątko Jezus, było dla nich wsparciem.
"„Wspomóż nas obietnicą życia wiecznego.”" (Modlitwa nad darami)

W czasie tego Adwentu będę modlił się za przywódców świata i wspólnot, którzy nie zabiegają o pokój oraz tych, którzy działają przeciwko pokojowi.
"„On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów.”" (Iz 2)

Modlitwa końcowa:

Wszechmogący Boże,
spraw, abyśmy przez dobre uczynki
przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa,
a w dniu sądu zaliczeni do Jego wybranych,
mogli posiąść królestwo niebieskie.
Przez Jezusa Chrystusa Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie