as Gaeilge English version
Czy potrzebuję zachęcać was do miłości i zaufania do Najświętszej Maryi Panny? Ona jest tak głęboko wyryta w waszych sercach, że nie jest możliwe, aby została stamtąd wymazana. Maryja jest Matką Boga i naszą Matką. Ona pomoże wam w waszych słabościach, Ona obroni was przed napaściami piekła. Ona będzie strzegła w waszych sercach świętego płomienia boskiej miłości, którym wasze życie ma nieustannie płonąć.”

Św. Koleta


Św. Klara i macierzyństwo duchowe

Spróbujmy przypatrzeć się macierzyństwu duchowemu u św. Klary, określanemu jako noszenie i rodzenie Chrystusa.

Refleksja 1

Św. Klara była głęboko przekonana, że dusza człowieka wiernego staje się mieszkaniem Boga. Jak pisała w jednym ze swych listów, dusza człowieka pełnego wiary, może objąć Tego, którego niebiosa i ziemia nie są w stanie ogarnąć. Klara bardzo dobrze pamięta obietnicę Jezusa, uczynioną dla tych, którzy „trwają w Nim”.( J;15) Czytamy w Piśmie Świętym : „To nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili , i by owoc wasz trwał.” Dla Klary owocem , który pragnęła przynosić , był sam Jezus, owoc łona Maryi. Oto dlaczego określenie „Oblubienica Ducha Świętego” było tak ważne dla Klary, że przejęła go od św. Franciszka, umieszczając go w swojej „Formie Życia”. Jest czymś znaczącym, że oboje- Franciszek i Klara, przypominają siostrom, że wzięły za oblubieńca Ducha Świętego. Słowo -wziąć – podkreśla wolny wybór, propozycję, która została uczyniona i zaakceptowana.

Kiedy Maryja przyjmuje propozycję Boga, wówczas w Jej ciele dokonuje się poczęcie Słowa. Użycie przez Franciszka i Klarę właśnie tego określenia – „Oblubienica Ducha Świętego”, wskazuje na tajemnicę Zwiastowania czyli na możliwość poczęcia Słowa w duszy poślubionej Duchowi Świętemu.
Św. Klara przeżywała tę tajemnicę w swoim życiu bardzo głęboko i dlatego też jest określana jako odbicie Maryi, ponieważ dążyła do Jej naśladowania w sposób możliwie najpełniejszy.

Refleksja 2

Ojciec Święty w Liście na 800-lecie urodzin św. Klary tak napisał:

Klara i jej siostry są nazywane ‘oblubienicami Ducha Świętego’. To wyrażenie nie było często używane w historii Kościoła, który w odniesieniu do sióstr zakonnych zwykł używać określenia ‘oblubienice Chrystusa’. Jednakże, mamy tutaj echo niektórych wyrażeń zaczerpniętych z opisu Zwiastowania z Ewangelii św. Łukasza, które stały się kluczowe dla wyrażenia duchowego doświadczenia św. Klary: „Najwyższy”, „Duch Święty”, „Syn Boży”, Służebnica Pańska” i w końcu „osłonięcie”, które dla Klary jest jej inwestyturą.” (cf Leg. Cl.8)

Kontynuując Ojciec Święty zauważa:

Klara nawet nie spostrzegła, że poprzez kontemplację tak bardzo się przemieniła, że jej łono, jako konsekrowanej i ‘ubogiej dziewicy’, która przylgnęła do ubogiego Chrystusa, stało się kołyską dla Syna Bożego.”

Ojciec Święty nawiązuje tutaj do wydarzenia opisanego w Procesie Kanonizacyjnym, gdzie jedna z sióstr zeznała, że widziała Dzieciątko Jezus siedzące na kolanach św. Klary. Wydaje się, że sam Pan pragnął upewnić siostry, że Klara naprawdę poczęła i porodziła Słowo. To doświadczenie może wydawać się nam nierealne, jednak możemy sięgnąć po autorytet św. Bonawentury, aby ukazać, że ono nie tylko nie jest poza naszym zasięgiem, ale że powinniśmy go nawet pragnąć. Mówi on:

Po rozważeniu tych spraw, zrozumiałem, że dzięki łasce Ducha Świętego i mocy Najwyższego, dusza poświęcona Bogu, może duchowo począć i porodzić święte Słowo Boga, którym jest Jednorodzony Syn Ojca.”

Refleksja 3

Po tym co już powiedzieliśmy, nasuwa się pytanie : w jaki sposób to rzeczywiście się dokonuje? Po pierwsze, wszyscy jesteśmy zgodni, że jest to działanie Ducha Świętego w duszy, innymi słowy – łaska. Jezus powiedział, że „kto pełni wolę Ojca Jego, który jest w Niebie, jest Mu bratem, siostrą i matką”. Po drugie, dla Bonawentury i Klary, dokonuje się to w duszy poświęconej Bogu, pełnej wiary. U Franciszka zaś dokonuje się to poprzez czyste i szczere sumienie. Bliższy naszym czasom, bł. Columba Marmion, powiedział bardzo prosto, że dzieje się to dzięki czystości intencji. Oto jego słowa:

W jaki sposób Duch Święty jednoczy nas ze Słowem? Przez łaskę i miłość. To dzięki Duchowi Świętemu Chrystus został poczęty w łonie Dziewicy i dzięki Duchowi Świętemu , dzięki Jego łasce i miłości, nasze działania przynoszą owoc. Niezbędnymi elementami nadprzyrodzonej płodności są więc łaska uświęcająca i czystość intencji.” (Oblubienica Słowa, Roz.VII)

W taki sposób również św. Klara przekazuje życie wielu nowym siostrom. I jest to także nasze powołanie. Przyjmijmy więc za naszą - modlitwę, którą Ojciec Święty skierował do braci, z okazji ich Kapituły Generalnej w 2003, w której przytaczając słowa św. Franciszka , powiedział:

„Niech Duch Święty udzieli wam swego światła i mocy, abyście dzięki miłości oraz czystemu i szczeremu sumieniu , mogli nosić Chrystusa w waszych sercach i ciałach, i rodzić Go poprzez święte działanie, które ma przyświecać innym jako przykład.” (Francis, Lettera a Tutti I Fedeli , X, 53)

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie