as Gaeilge English version
Maryjo, Matko Nadziei, bądź z nami w naszej drodze!
Ucz nas głosić żyjącego Boga. Pomóż nam świadczyć o Jezusie, jedynym Zbawicielu.
Uczyń nas być pełnymi miłości względem naszych bliźnich, otwartymi dla potrzebujących, pomóż nam troszczyć się o sprawiedliwość i być niestrudzonymi budowniczymi bardziej sprawiedliwego świata.
Wstawiaj się za nami, podejmującymi trud naszej historii, z tą pewnością, że plan Ojca zostanie wypełniony.
Jutrzenko nowego świata, ukaż się nam jako Matka nadziei i strzeż nas! Czuwaj nad Kościołem w Europie.
Niech będzie szeroko otwarty dla Ewangelii, niech będzie autentycznym miejscem komunii.
Niech w pełni realizuje swą misję głoszenia, celebrowania i służenia Ewangelii Nadziei, niech służy pokojowi i radości wszystkich. Amen.

Jan Paweł II


Dar Maryi - Matki Nadziei

Wszyscy pragniemy doświadczać w naszym życiu miłości, szczęścia i pokoju, chcemy żyć całą pełnią naszego życia. Jednak, aby to mogło się urzeczywistnić , musimy być w głębokiej relacji z Bogiem, z naszym wnętrzem i z drugimi osobami. Te wszystkie dary: pokoju, miłości, szczęścia, są dla nas dostępne dzięki Jezusowi, który powiedział: 'Ja przyszedłem po to, aby mieli życie i mieli je w obfitości'.

Maryja poprzez swoje życie pokazuje nam, że dzięki łasce Boga można czynić nawet to, co wydaje się nam niemożliwe. Módlmy się więc, posługując się fragmentami Słowa Bożego, które pokazują nam jak wielki dar otrzymaliśmy w Maryi, Matce Nadziei. Zjednoczeni z Nią, wzywajmy Jej Oblubieńca - Ducha Świętego.

Refleksja 1

Gdy przychodzi nam powiedzieć 'tak' dla Bożego planu względem naszego życia, a także powiedzieć 'tak' - by miłować tak, jak Jezus nas umiłował, często czujemy się zalęknieni, niezdolni aby temu podołać. Maryja pokazała nam, że gdy będziemy mieć serce otwarte na Bożą łaskę, to o cokolwiek będziemy proszeni, będziemy mogli to wykonać. Odwaga Maryi, która objawia się w momencie, gdy anioł daje Jej poznać to, czego pragnie od Niej Bóg, jest dla nas wielkim przykładem.
Jezu, gdy wsłuchujemy się w Twoje słowo, prosimy Cię, abyś przemawiał do naszego serca i udzielił nam łaski, aby wypowiadać nasze 'tak' dla Ciebie.
"W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: 'Nie bój się, Maryjo znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz Imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.'
Na to Maryja rzekła do anioła: 'Jakże się to stanie, skoro nie znam pożycia z mężem?'
Anioł Jej odpowiedział: 'Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja , Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego' Na to Maryja rzekła: 'Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.' Wtedy odszedł od Niej anioł." (Łk 1:26-38)

Refleksja 2

Na weselu w Kanie Galilejskiej możemy przypatrzeć się jak Maryja wstawia się za nami. Będąc wrażliwą na potrzeby drugich, Maryja zauważa trudną sytuację, w której znalazła się młoda para. I z pełnym zaufaniem do swego Syna przedstawia Mu ich problem. Do sług kieruje jedynie proste słowa: 'Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.'
Maryja jest także wrażliwa na nasze potrzeby. Trzeba nam jedynie powierzyć Jej, jako naszej Matce, to wszystko , co jest w naszym sercu, a Ona będzie wstawiała się za nami u swojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Oddajmy więc Jej wszystkie obszary naszego życia, które szczególnie potrzebują Jej pomocy.

Refleksja 3

Nikt z nas nie może zaprzeczyć, że życie jest cennym darem, ale rzeczywistość uczy nas także, że życie zawiera też doświadczenie bólu, cierpienia i krzyża. Gdy Maryja stała pod krzyżem swego Syna, doświadczając największego cierpienia, Jezus dał Ją Janowi, umiłowanemu uczniowi, jako jego Matkę. Jan reprezentuje tutaj każdego z nas. Od tego momentu Maryja stała się w szczególny sposób również naszą Matka. Ona jest z nami we wszystkich momentach naszej drogi, ale szczególnie wtedy, gdy czujemy się obciążeni trudnościami, które napotykamy w naszym życiu. Poprzez modlitwę do Maryi otwórzmy nasze serca na łaski, które Ona otrzymała dla nas od swojego Syna.

Jezu, prosimy Cię o łaskę przyjęcia Maryi jako naszej Matki.

"A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: 'Niewiasto, oto syn twój.' Następnie rzekł do ucznia: 'Oto Matka twoja.' I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie." (J 19:25-27)

Modlitwa końcowa:

Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś prawdziwie obecny pośród nas. Dziękujemy Ci za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy, a szczególnie za dar Maryi. Powierzamy Jej wstawiennictwu nas samych oraz tych, których nosimy w naszych sercach, modląc się słowami Papieża Benedykta XVI:

"Święta Maryjo. Matko Boga, nasza Matko,
Ucz nas wierzyć, ufać i kochać razem z Tobą.
Wskazuj nam drogę do Królestwa Twego Syna!
Gwiazdo Morza, oświecaj nas
I prowadź nas w naszej drodze. Amen."

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie