as Gaeilge English version
Chwała niech będzie Ojcu, który dzięki Swej wszechmocy i miłości stworzył mnie i uczynił mnie na obraz i podobieństwo Swoje.

Chwała niech będzie Synowi, który przez Swoją Najdroższą Krew ocalił mnie od piekła i otworzył mi bramy nieba.

Chwała niech będzie Duchowi Świętemu, który uświęcił mnie w Sakramencie Chrztu Świętego i nie przestaje mnie wciąż uświęcać, dzięki łaskom, które codziennie otrzymuję z Jego hojności.

Chwała niech będzie Trzem Umiłowanym Osobom Trójcy Świętej, teraz i na wieki.

Amen.


Kontemplacja Trójcy Świętej

"Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będzie z wami wszystkimi" (2Kor 13:13)

Ojciec Raniero Cantalamessa mówi: "Nie potrafimy objąć oceanu naszymi ramionami, ale możemy do niego wejść. Nie potrafimy ogarnąć naszym umysłem tajemnicy Trójcy Świętej, ale możemy w Nią wejść!
Wpatrywanie się w Trójcę
- wyjaśnia O. Cantalamessa - jest najlepszym sposobem, aby przezwyciężyć pełen nienawiści podział, który istnieje w świecie oraz ułudę fałszywego piękna?. Trójca Święta objawia nam także prawdziwą drogę w kierunku jedności.

Spróbujmy więc wejść głębiej w tajemnicę Trójcy Świętej. Jak jednak możemy Ją wyrazić, skoro nie ma Ona granic?

Z pewnością najlepszym sposobem poznania oceanu jest zbliżenie się do niego i zanurzenie się w nim. To samo możemy zastosować w odniesieniu do Trójcy Świętej.

Nie potrzeba byśmy starali się złapać tę tajemnicę, pozwólmy raczej, aby to ona nas pochwyciła. Papież Jan Paweł II powiedział, że największym wyzwaniem dla nowego tysiąclecia jest uczynienie Kościoła domem i szkołą komunii, i dlatego zanim zaczniemy robić jakieś praktyczne plany, potrzebujemy najpierw promować duchowość komunii. Papież zaznaczył też, że duchowość komunii jest ponad wszystko inne - jest sercem kontemplacji tajemnicy Trójcy Świętej mieszkającej w nas."

Zamiast myśleć o Trójcy Świętej jako oceanie, lubię posługiwać się obrazem rozciągającej się aż do nieskończoności powierzchni wody.

Tych kilka słów refleksji, które przedstawiam są jak kilka kropel ? ich wkład do wody jest minimalny, prawie niedostrzegalny, ale jak uderzenie spadającej kropli daje dźwięk, który odbija się echem w ciszy, tak pozwólcie, aby te krótkie refleksje wybrzmiały wewnątrz was i przeniknęły ciszę waszych serc:

"Do tych, którzy wybrani zostali według tego , co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie." (1 List św. Piotra 1:2)

"Święty Jan świadczy: ?Bóg jest miłością? : miłość jest samą istotą Boga. Posyłając w pełni czasów swojego jedynego Syna i Ducha miłości, Bóg objawia swoją najbardziej wewnętrzną tajemnicę: jest wieczną wymianą miłości - Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a nas przeznaczył do udziału w tej wymianie." (KKK nr 221)

"Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku." (Jan 15: 26,27)

"To Duch Święty jest Tym, który w naszym umyśle przywołuje słowa Jezusa i daje nam udział w poznawaniu powszechnego braterstwa w Bogu oraz uzdalnia nas, abyśmy żyli jako bracia i siostry." (Giacomo Bini)

"Rzadko zdarza się w naszym życiu, aby dzień minął bez doświadczenia wewnętrznego bądź zewnętrznego lęku, niepokoju , strachu, zamieszania. Te ciemne moce są obecne w każdej części świata do takiego stopnia, że nigdy nie możemy się całkowicie ustrzec ich działania. Możemy jednak nie budować naszego domu pośród nich, ale wybrać za nasz dom - dom miłości. Ten wybór jest dokonywany nie jeden raz, ani nie na zawsze, ale ciągle potrzebuje być ponawiany przez podejmowanie życia duchowego, nieustanną modlitwę - oddychanie oddechem Boga. Dzięki podejmowanemu życiu duchowemu stopniowo wychodzimy z domu strachu, lęku, a wchodzimy do domu miłości (którym jest Trójca Święta)" (Henri Noumen "Behold the beauty of the Lord")

"Boże, uwielbiamy Ciebie: Ojca Wszechmogącego, Chrystusa Pana i Zbawiciela i Ducha miłości. Ty objawiasz nam Siebie w głębi naszych serc, dając nam udział w Twoim życiu i w Twojej miłości. Boże Jedyny, w Trzech Osobach, bądź blisko ludzi, których ukształtowałeś na twój obraz, przybliż światu twoją miłość, która daje życie." (Modlitwa z Uroczystości Trójcy Świętej)

"Jesteśmy dziećmi Boga, który wysłał do serc naszych Ducha Syna Swego, który woła: 'Abba, Ojcze'." (Antyfona na Komunię z Uroczystości Trójcy Świętej)

Jan Paweł II powiedział, że duchowość komunii oznacza bycie zdolnym do zobaczenia światła Trójcy Świętej mieszkającej w nas i oświecającej twarze naszych braci i sióstr, którzy są wokół nas. Oznacza to, że aby dostrzec tajemnicę Trójcy Świętej w innych, musimy najpierw kontemplować ją w nas samych i rozmyślać nad nią. To , co odkryjemy kontemplując tę tajemnicę, dostrzeżemy także w innych . Jest to droga modlitwy szczególnie droga wszystkim klaryskom. Św. Klara pragnęła, abyśmy każdego dnia wpatrywały się w Zwierciadło Chrystusa.

Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam nędznym czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz, i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, i dość do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Modlitwa św. Franciszka z Listu do całego Zakonu.

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie